fbpx

Huisregels Oalerwets Feesie

ATTENTIE

Aanwijzingen van de organisatie of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels,
dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden. Daar waar de
regels niet in voorzien beslist de organisatie of de daarvoor bevoegde personen over de te nemen maatregelen.

 

HUISREGELS

 • Op het Oalerwets Feesie is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 • De minimale toegangsleeftijd op de camping is 18 jaar.
 • De minimale toegangsleeftijd voor de feestavonden is 16 jaar.
 • Overdag is er geen minimale leeftijd voor het festivalterrein of rennerskwartier.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Ben je geen 18 en wordt je betrapt op het drinken van alcohol dan wordt je overgedragen aan de politie en van het festivalterrein verwijderd.
 • Meerderjarige personen die alcohol verstrekken aan mensen onder de 18 jaar worden van het festivalterrein verwijderd.
 • Het is verboden om te roken in de tent.
 • Ter bescherming van je eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd. Indien je hieraan geen medewerking verleent, kan je de toegang tot het feest worden ontzegd.
 • Het meenemen van dranken en/ of etenswaren is niet toegestaan en deze worden in beslag genomen.
 • Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.
 • Het gebruik en/ of bezit van drugs is niet toegestaan. Bij overtreding wordt je overgedragen aan de politie.
 • Het meenemen en gebruiken van lachgas is niet toegestaan
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zal je worden overgedragen aan de politie.
 • Artikelen die in beslag genomen worden zijn niet meer op te eisen en zullen worden gedoneerd en/of vernietigd.
 • Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen naar het festivalterrein, uiteraard valt de camping en rolstoelen hier niet onder.
 • Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) zijn niet toegestaan. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
 • Op het Oalerwets Feesie gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen en biergooien worden niet getolereerd.
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal je de toegang tot het feestterrein worden ontzegd en word je overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op je verhaald worden.
 • Bij het plegen van misdrijven word je aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Op het feest kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf op het feestterrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef je oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.
 • Camera’s waken over jouw en onze veiligheid. Op diverse plaatsen op het feestterrein hangen camera’s. Een ieder die ons evenement bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan
  overheidsinstanties.
 • Tijdens het festival zullen foto’s & opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden.
 • Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels word je de toegang tot het terrein onherroepelijk ontzegd en word je een lokaalverbod aangezegd van één of meerdere jaren.
 • Mochten er situaties voorkomen waarin dit reglement niet voorziet dan beslist de beveiliging en/of organisatie hierover.

 

SPECIFIEKE HUISREGELS CAMPING/RENNERSKWARTIER

 • Alleen bezitters van een zogeheten ‘campingkaart/ cross-kaart‘ hebben toegang tot de camping/rennerskwartier.
 • Alleen deelnemende voertuigen of caravans/campers mogen op het campingterrein geparkeerd worden.
 • Overige voertuigen moeten na uit- /afladen het campingterrein en of rennerskwartier verlaten. Deze voertuigen dienen geparkeerd te worden op de evenementen parkeerplaats.
 • Op de camping is geen stroomaansluiting bij de kampeerplaatsen aanwezig, aggregaten zijn toegestaan mits aanwezigheid van een goedgekeurde brandblusser van minimaal 6 kg.
 • Het meenemen van barbecues en losse kooktoestellen is verboden.
 • Open vuur en gasflessen zijn verboden.
 • Vuurwerk is verboden. Bij overtreding wordt je overgedragen aan de politie.
 • De beveiliging en organisatie beslist over de volumeknop van je geluidsinstallatie.
 • Houd de camping schoon! Er staan grote afvalcontainers. Doe hier je afval in. De campingplaats dient schoon te worden achtergelaten bij vertrek.
 • Voortijdig vertrek vanaf de camping kan alleen na overleg met en na toestemming van de camping coördinator. Er af is er af en er niet weer op.

 

 • Het is ten strengste verboden om met je voertuig op het rennerskwartier rond te rijden/crossen. Alleen stapvoets rijden (5 km/u) is toegestaan voor 3/4-wielige voertuigen. Bij wangedrag behoudt de organisatie het recht om een voertuigen tijdelijk in beslag te nemen.
 • Het is absoluut verboden om voor of tijdens de wedstrijd alcohol en/of drugs te gebruiken. Hier zal op gecontroleerd worden.
 • Op het rennerskwartier is het gebruik van een milieumat verplicht.
 • Brandstoffen dienen uit de zon en in een lekbak bewaard te worden.
 • Deelnemers zijn er zich er van bewust dat zij te allen tijden zelf verantwoordelijk zijn voor schade en/of letsel zowel bij henzelf als bij derden.
 • Alle voertuigen dienen te voldoen aan de geldende reglementen indien hier niet aan voldaan wordt kan de organisatie het voertuig verbieden te starten. Het is niet mogelijk om het inschrijfgeld terug te betalen aan de coureur.
 • Deelnemers doen geheel op eigen risico mee en kunnen de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk stellen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers ten allen tijden te kunnen uitsluiten van deelname.Wanneer je het festivalterrein betreedt, ben je verplicht je ook daadwerkelijk te houden aan deze huisregels welke zijn opgesteld voor het Oalerwets Feesie. Voor jouw en onze veiligheid!

 

 Wij wensen je een spetterend en spectaculair feest toe!

Download hier de Huisregels