Huisregels Oalerwets Feesie

Wanneer je het festivalterrein betreedt, ben je verplicht je ook daadwerkelijk te houden aan deze huisregels welke zijn opgesteld voor het Oalerwets Feesie. Voor jouw en onze veiligheid!

 ATTENTIE

Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het  festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden. Daar waar de regels niet in voorzien beslist de organisatie of de beveiliging over de te nemen maatregelen.

 HUISREGELS

 • Op het Oalerwets Feesie is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 • Overdag is iedereen welkom. ’s avonds is er onder de 16 jaar geen toegang, er kan te allen tijde naar je legitimatie worden gevraagd. Indien je deze niet kan laten zien of wilt laten zien kan je de toegang tot het terrein worden ontzegd of kun je van het terrein worden verwijderd.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij constatering worden er verdere maatregelen door de organisatie of de beveiliging genomen.
 • Meerderjarige personen die alcohol verstrekken aan mensen onder de 18 jaar worden van het festivalterrein verwijderd.
 • Roken is verboden in de tenten en mag alleen buiten.
 • Ter bescherming van je eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd. Indien je hieraan geen medewerking verleent, kan je de toegang tot het feest worden ontzegd.
 • Het is niet toegestaan koelboxen, complete lunchpakketten e.d. mee naar binnen te nemen.
 • Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en buiten de poorten te nemen.
 • Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder.
 • Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) zijn niet toegestaan. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op.
 • Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
 • Op het Oalerwets Feesie zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heb je de mogelijkheid om deze af te staan. Weiger je deze softdrugs af te staan of heb je meer dan 5 gram in je bezit, dan wordt je aan de politie overgedragen. Bij constatering van gebruik of bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs wordt je zonder pardon aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • Op het Oalerwets Feesie gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen en biergooien worden niet getolereerd.
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal je de toegang tot het feestterrein worden ontzegd en word je overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op je verhaald worden.
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering word je worden overgedragen aan de politie.
 • Bij het plegen van misdrijven word je aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Op het feest kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf op het feestterrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef je oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.
 • Camera’s waken over jouw en onze veiligheid. Op diverse plaatsen op het feestterrein hangen camera’s. Een ieder die ons evenement bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.
 • Tijdens het festival zullen foto’s & opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
 • Het is niet mogelijk om gekochte entree tickets te retourneren en/of aanmeldingen te annuleren.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels word je de toegang tot het feestterrein onherroepelijk ontzegd en word je een lokaalverbod aangezegd van één of meerdere jaren.

 

De organisatie wenst je een geweldige avond toe bij het Oalerwets Feesie!

Download hier de Huisregels